Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie podstrony posiadają nagłówki h2-h4
 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają pełne opisy alternatywne
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Nie wszystkie linki mają czytelny tekst
 • Nie wszystkie elementy mają wystarczający kontrast kolorów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Skakuj.
 • E-mail: sekretariat@pio.edu.pl
 • Telefon: 515 147 109

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu
 • Adres: ul. Sikorskiego 11, 22-400 Zamość
 • E-mail: dyrektor@pio.edu.pl
 • Telefon: 603 632 466

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu wyposażone w opcje:

 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreślone linki
 • Czytelna czcionka

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że
strona internetowa https://pio.edu.pl spełnia wymagania w 93,36%.


Deklaracja architektoniczna Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Ojca Pio w Zamościu znajduje się przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

 

BUDYNEK GŁÓWNY przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

 • wejście do budynku głównego szkoły przy ul. gen. Wł. Sikorskiego11 usytuowane (strona północna budynku) z poziomu chodnika przed szkołą na tym samym poziomie co korytarz parteru szkoły,
 • wejście zewnętrzne przez podwójne drzwi o szerokości jednej kwatery 90 cm, a przy podwójnym otwarciu 130 cm i wysokości 200 cm,
 • drzwi wejściowe wewnętrzne 2 sztuki o identycznych wymiarach,
 • dostęp do dyrekcji i sekretariatu szkoły klatką schodową o szerokości 160 cm na drugie piętro,
 •  wejście jest zadaszone wiatrołapem,
 • brak windy,
 •  brak dostępu do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze i II piętrze budynku z powodu schodów i braku windy.
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku może wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym lub z psem przewodnikiem,
 • wejście od strony południowej budynku z poziomu parkingu,
  • drzwi wejściowe jednoskrzydłowe
  • wejście do wewnątrz bezpośrednio z poziomu parkingu z kostki brukowej,
  • na poziom korytarza parteru budynku wchodzi się po 1 stopniu o wysokości 8 cm do Sali gimnastycznej, a następnie przez salę i korytarz, do korytarza głównego.
 • wejście do salki gimnastycznej z korytarza głównego na parterze od strony północnej oraz z korytarza przez jeden stopień schodka od strony południowej budynku szkoły,
 • dalsza komunikacja odbywa się na następnych dwu poziomach, gdyż budynek jest dwupiętrowy.

 

BUDYNEK ul. gen. Wł. Sikorskiego12

 • wejście główne – od strony ulicy Dębowskiego (strona południowa budynku),
  • do wejścia wykonany jest podjazd dla osób na wózkach z barierkami ochronnymi o szerokości 120 cm,
  • podwójne drzwi wejściowe o szerokości jednej kwatery 97 cm, a przy podwójnym otwarciu 150 cm i wysokości 200 cm,
  • wejście pod zadaszeniem,
 • jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze,
 • brak windy,
 • dostęp do pozostałych pomieszczeń na parterze, I piętrze i II piętrze budynku skomunikowany jedną klatką schodową,
 • brak barier w dostępie do pomieszczeń parteru obiektu,
 • brak dostępu do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze i II piętrze budynku z powodu schodów i braku windy.
 • wejście boczne /strona północna budynku/ przez zakrystię i kościół,
  • drzwi wejściowe o wymiarach 90 x 200 cm pod zadaszeniem,

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content