Innowacje pedagogiczne


Najważniejsze informacje – pobierz:

INNOWACJE W NASZEJ SZKOLE:Innowacja pedagogiczna„Innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły”.

Na czym polega innowacyjność ?

Innowacje pedagogiczne  to :

 • Działania odmienne od powszechnie obowiązujących.
 • Zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji, zgodne  z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 • Działania, których wdrożenie nie zostało przewidziane  w istniejącym systemie edukacji oraz uregulowane w obowiązujących przepisach prawaoświatowego.

Kryteria innowacyjności

 • pionierstwo (tworzenie nowych dróg w jakiejś dziedzinie)
 • prekursorstwo  (oryginalność)
 • odkrywczość,
 • odejście od stereotypów.

Rodzaje innowacji pedagogicznej

Trzy rodzaje innowacji pedagogicznych: :

 • programowe, dotyczą zmian w programach realizowanych w szkole
 • organizacyjne dotyczą zmian w organizacji nauczania – uczenia się
 • metodyczne dotyczą zmian w procesie nauczania-uczenia się

Innowacje programowe dotyczą zmian w programach realizowanych w szkole

 • poszerzenie programów o nowe treści bez naruszania podstawy programowej,
 •  integrowanie nauczania wokół bloków edukacyjnych,
 •  modyfikowanie programów nauczania,
 • realizowanie własnego, autorskiego programu nauczania,
 • korelacja między przedmiotami

Innowacje organizacyjne dotyczą zmian w organizacji nauczania – uczenia się

 • zmiana liczby uczniów w klasie,
 •  wprowadzenie zmiany czasu trwania lekcji,
 •  tworzenie zespołów problemowych w klasie,
 •  prowadzenie zajęć z innym specjalistą we współpracy,
 •  organizacja pracowni nauczania-uczenia się,
 •  współpraca szkoły z innymi instytucjami dydaktyczno – wychowawczymi w zakresie wspierania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Innowacje metodyczne dotyczą zmian w procesie nauczania-uczenia się

 • stosowania nowych metod nauczania-uczenia się,
 • prezentacji materiału,
 • form pracy w dziedzinie wprowadzania, utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności,
 • technik przyspieszonego uczenia się,
 • sposobu prowadzenia ewaluacji efektywności nauczania,
 • kontroli osiągnięć- uczniów.

Rodzaje innowacji ze względu na rodzaj zmian

 • Przekształcenie – rozumiane jako rodzaj zmiany innowacyjnej nie będącej jedynie prostym zastąpieniem jednych elementów przez drugie. Przekształcenie obejmuje wyraźnie jakościowe zmiany w obszarze podejmowanych działań.
 • Poszerzenie – dotyczy rozszerzenia podejmowanych działań pedagogicznych o to wszystko, co jest niezbędne,  a nie musi stanowić wyraźnej nowości.
 • Uzupełnienie – to innowacja, która jest zwykle związana  z wprowadzeniem czegoś nowego do istniejącego stanu, czy ogółu stosowanych rozwiązań, nie podważając w istotnym stopniu ich podstawowego znaczenia i użyteczności. 
 • Zastąpienie – to najczęściej stosowany rodzaj zmiany innowacyjnej polegający na zastąpieniu jednego rozwiązania drugim.
 • Eliminacja – to rodzaj zmiany innowacyjnej, który wiąże się z wyłączeniem, usuwaniem, wykluczeniem pewnych elementów spośród innych.

Rodzaje innowacji

 • Dostosowanie -polega na dostosowaniu, dostrojeniu dotychczasowych działań do postaci, którą można określić jako odpowiednią, adekwatną do aktualnie istniejącego stanu rzeczy.
 • Wzmocnienie – polega na umocnieniu działań nowych, by stały się odporniejsze na zniszczenie.
 • Integracja – to rodzaj zmiany polegający na wszelkich procesach tworzenia określonych całości z jakichś części. Wiąże się z procesami scalania, czy zespalania się elementów w nowe całości.

Potrzeba wprowadzania innowacji pedagogicznych

Potrzeba wprowadzenia innowacji wynika z:

 • twórczego charakteru pracy nauczycieli,
 • konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie,
 • zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji,
 • oczekiwań społeczności szkolnej,
 • celów i zadań szkoły
 • prawa oświatowego,

Cele realizacji innowacji pedagogicznych w szkole

   Wprowadzanie zmian wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie:

 • doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
 • wyzwalania inicjatywy,
 • budzenia twórczego niepokoju, 
 • twórczego wiązanie teorii naukowej z praktyką pedagogiczną……………..

Źródła inspiracji innowacyjnej

 • Niezadowolenie z rezultatów własnej pracy,
 • Niedogodności wynikające z funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej,
 •  Narastanie niepokojących zjawisk w pracy szkoły/placówki oświatowej,
 • Oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych i chęć sprostania im,
 • Aspiracje zawodowe, dążenie do ,,mistrzostwa osobistego”,
 • Chęć dotrzymania kroku

Co przeszkadza ?

 • To nie przyniesie efektu.
 • Może to ładnie wygląda na papierze, ale w rzeczywistości…
 • Mamy zbyt dużo innej pracy.
 • Prześpijmy się z tym…. co nagle, to po diable.
 • Jakoś to do tej pory funkcjonowało i było dobrze. A w ogóle – kto to wymyślił?
 • Bądźmy realistami, to się u nas nie sprawdzi.
 • To na pewno wymyślił jakiś mądrala z uniwersytetu, a tu jest samo życie.
 • Zawsze sobie radziliśmy i bez tych nowości.
 • Nikt mnie nie będzie uczył, co mam robić .

Nauczyciel jako innowator

 • Projektuje i wprowadza w życie nowe, lepsze rozwiązania,
 •  Jest autorem procesu twórczego, którego produktem są innowacje,
 • Doskonali własną praktykę wzbogacając ją o nowe rozwiązania, które umożliwiają osiągnięcie wyższych rezultatów dydaktyczno- wychowawczych przyczyniając się tym sposobem do postępu,
 • Nauczyciel jako twórczy pracownik – twórca jakości pracy, charakteryzuje się refleksyjnością, innowacyjnością i adaptacyjnością.

Nauczyciel – innowator

 • Zaciekawia/ porywa  uczniów,
 • Szuka nowych pomysłów,
 • Doskonali swoją pracę,
 • Wszędzie go pełno,
 • Zadziwia,
 • Jest profesjonalistą,
 • Nie narzeka,
 • Podejmuje wyzwania,

   ,,Mój nauczyciel zawsze potrafił nas zadziwić swoim postępowaniem, które najpierw zaciekawiało a potem wyzwalało chęć  działania i poznania tego co nieznane. Czasem w przypływie buntu udawałem , że nic mnie to nie obchodzi ale ostateczne i tak przegrywałem. Do dziś go wspominam i wtedy myślę , że miałem szczęście…. „ 

Do czego dążysz w swojej pracy?

Jestem nauczycielem

 • Moim celem jest …………………
 • Moim marzeniem jest……………….
 • Moją mocną stroną jest :……………….
 • Wolę pracować …………….. (w parach , sam/ sama )
 • Moją mocną stroną jest : dydaktyka, opieka, profilaktyka, wychowanie, znajomość podstawy programowej, metody nauczania, zastosowanie multimediów …………

Do czego dążysz w swojej pracy? Wybierz i dokończ zdanie.

 • Chcę zmienić………………
 • Chcę naprawić, ………………
 • Chcę przekształcić……………..
 • Chcę poszerzyć ………………
 • Chcę uzupełnić……………….
 • Chcę zastąpić ……………………..
 • Chcę wyeliminować……………
 • Chcę dostosować………………………
 • Chcę wzmocnić …………………..
 • Chcę zintegrować……………………..

Cel innowacji

Celem mojej innowacji będzie: ………

 • Uczenie historii poprzez przeżywanie,
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenia ….
 • Uczenie empatii poprzez pomoc starszym i opuszczonym,
 • Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności poprzez stosowanie metod zadaniowych.
 • Wdrożenie programu ,, Kultura – nie wadzi”
 • Nauka gry na gitarze
 • Poszukiwanie obiektywem piękna ,,Małej Ojczyzny”,
 • Udzielanie uczniom informacji zwrotnej ,, Trzy gwiazdy i jedno życzenie”  

Pomysły zgodne z polityką oświatową

 • Wzmocnienie roli wychowania i profilaktyki,
 • Zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją między przedmiotową,
 • Wzmocnienie roli języka obcego,
 • Wykorzystanie  technologii informacyjno- komunikacyjnej,
 • Programowanie,
 • Gra w szachy,
 • Kształcenie dwujęzyczne,
 • Edukacja bezpieczeństwa w tym ratownictwa medycznego,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Rozwój czytelnictwa,
 • Wolontariat,
 • Doradztwo zawodowe

Sprecyzowanie celu innowacji

Celem mojej innowacji będzie: ………
„SMART„ formuła mówiąca, że  każdy cel powinien być:
S – Specific (specyficzny, konkretny);
M – Measurable (mierzalny, możliwy do określenia przy pomocy liczb, jednostek, norm, etc.);
A – Acceptable (ambitny, akceptowany przez wszystkich, którzy będą dążyć do jego realizacji);
R – Reliable (realny, możliwy do osiągnięcia);
T – Time banded (określony w czasie),

Tytuł innowacji

 1. Jestem muzykantem konszabelantem – nauka gry na gitarze.
 2. Tanecznym krokiem przez Polskę. ( zajęcia taneczne)
 3. Pracownia symulacyjna.
 4. Z gliną za pan brat.
 5. Gimnazjalista współtwórcą samorządności w szkole.
 6. “Kulturalny gimnazjalista” – mit czy rzeczywistość?
 7. Liga Matematyczna
 8. Gramy i bawimy się tabliczką mnożenia.
 9. Fakultet rekreacyjno-turystyczny dla klasy I gimnazjum
 10. Zakątek 2017 – miejsce, w którym każdy jest indywidualnością.

Tytuł innowacji

 1. Zdrowo żyć – na topie być!
 2. Przemoc jest dla cieniasów.
 3. Szach mat – czyli jak grać w szachy.
 4. Odwrócona lekcja na historii.
 5. Wykorzystam mózg bo wiem że go mam!
 6. Lekcje tylko dla odważnych.
 7. Zakaz narzekania, czas na działania!
 8. Teatr w szkole, czyli orka na ugorze.
 9. Problem, problemowi nie równy.

Planowanie innowacji

Dawniej:

   opis zasad innowacji, przedstawienie opisu radzie szkoły  lub radzie pedagogicznej, wydanie  opinii na temat innowacji przez radę szkoły, wyrażenie  nauczycieli zgody na udział w innowacji , wyrażenie  przez autora/ autorów  innowacji pisemnej zgody na jej wprowadzenie  jej w szkole , podjęcie  uchwały RP w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej, przekazanie kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę uchwały RP wraz z :opisem zasad innowacji , opinią rady szkoły, zgodą autora/autorów na wdrażanie innowacji. 

Planowanie innowacji

 • Dziś od 01 września 2017 r. – procedura uproszczona, działalność wynikająca z celów i zadań szkoły, nastawiona na efekt i podniesienie jakości pracy szkoły, podlegająca nadzorowi pedagogicznemu.
Skip to content